Оценка на съответствието на инвестиционните проекти:

   

 • Извършва оценки на идейни, технически и работни инвестиционни проекти съгласно чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба №4 (ДВ бр.51 / 2001 г.) и изготвя комплексен доклад.
 •  

 • Следи за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; предвижданията на подробния устройствен план; за прилагането и спазване правилата и нормативите за устройство на територията; изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
  Строителен надзор:

   

 • Упражнява строителен надзор, като отговаря за законосъобразно започване на строежите.
 •  

 • Съставя всички необходими строителни книжа за извършвания строеж от неговото начало до въвеждането му в експлоатация;
 •  

 • Следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
 •  

 • Следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.
 •  

 • Отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 •  

 • Осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
 •  

 • Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това.

 

 

Проектантски услуги

 

Разполагаме с високо квалифицирани кадри във всяка една област от инвестиционното проектиране, притежаващи пълна проектантска правоспособност.

 

Съобразно изискванията на клиента извършваме комплексно проектиране по всички специалности.