Обща информация.

 

Фирмата е основана като събирателно дружество през 1999г. с решение на Софийски градски съд с предмет на дейност – Независим строителен надзор в проектирането и строителството. Фирмата е оправомощена да изпълнява тази дейност Свидетелство СК №301/03.11.1999г., за всички видове строежи, посочени в чл.25, ал.3 от “Правилника за оправомощаването, функциите и задълженият а на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството”. На 27.09.2000г. фирмата е пререгистрирана като дружество с ограничена отговорност и понастоящем работи под защитената търговска марка на „БЕСТ-7 - КОНТРОЛ” ООД. През 2004г.

 

Фирмата е специализирна в областта на всички нива на услугите от възникване на инвестиционна инициатива до приключване на строителството и въвеждането му в експлоатация. Ръководството и нашите специалисти са с висока квалификация и богат професионален опит в проектирането и строителството на много и различен по вид промишлени и граждански обекти.

 

 

Лиценз.

 

БЕСТ-7 - КОНТРОЛ” ООД е лицензирана да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор с Лиценз № РК – 0338 от 11.11.2014г издаден от Министерство на инвестиционното проектиране, за извършване дейности по чл.166, ал1, т.1 от /ЗУТ/.

 

Членства.

 

Фирмата е член на БААИК от създаването на асоциацията. Ние работим и си партнираме с голяма част от фирмите в бранша, което определя нашата информираност и компетентност, отговарящи на изискванията на МРРБ и ДНСК. Като членове на БААИК, която е приета за редовен член на FIDIK ние ползваме опита и организацията на работа, характерен за консултантската дейност в напредналите страни в света.

 

Клиенти на фирмата.

 

Клиенти на фирмата са: „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ПАРТНЬОР 2000 ЕООД, „Крафт Фуудс България” АД, „Инерсол” ЕООД, „Домстрой” ООД, „Стомана Индъстри” АД, „Билла България” ЕООД, „Химремонтстрой” АД, „Айфорос” ЕАД, „Елметинженеринг” АД”, „Енерджи солюшънс” ЕООД, „Прoсал Тюбс” ЕАД, „НЮ Бояна Филм” АД, “Шолц България” АД и много други.